Hizmetler

PROJE YÖNETİMİ HİZMETLERİMİZ

TEKNODEN'İN YOL HARİTASI

▪ YATIRIM İÇİN ARSA SEÇİMİ
▪ KAVRAMSAL TASARIMIN GELİŞTİRİLMESİ
▪ TASARIM GRUPLARI İÇİN İHALE SÜRECİ YÖNETİMİ
▪ TASARIM SÜRECİNDE TÜM GRUPLAR ARASINDA EŞGÜDÜM
▪ İHALE İÇİN TEKNİK ŞARTNAMELERİN HAZIRLANMASI
▪ ANAHTAR TESLİMİ YÜKLENİCİ İÇİN İHALE SÜRECİ YÖNETİMİ
▪ SÖZLEŞME YÖNETİMİ
▪ ŞANTİYE YÖNETİMİ VE DENETİMİ
▪ ANAHTAR TESLİMİ

TEKNODEN'İN BİLGİ BİRİKİMİ

▪ SÜRE KONTROLÜ
▪ MALİYET KONTROLÜ
▪ RİSK YÖNETİMİ
▪ KALİTE KONTROL
▪ İHALE YÖNETİMİ
▪ DEĞER MÜHENDİSLİĞİ
▪ CLAIM YÖNETİMİ
▪ BÜTÇE ÖNGÖRÜLERİ
▪ TEKLİF DEĞERLENDİRME
▪ SÖZLEŞMELER
▪ EŞGÜDÜM TOPLANTILARI
▪ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
▪ HAKEDİŞ KONTROLÜ
▪ İNŞAAT HUKUKU

YAPIM ÖNCESİ DÖNEM

ÖN TASARIM SÜRECİ

▪ Mevcut tüm projeler ile özel ve resmi dokümanları inceleyerek, arşiv oluşturmak.
▪ İş Sahibi istek ve gereksinimlerini belirleyerek proje kapsamını tanımlamak.
▪ Yetkili kurumlardan gerekli izinlerin alınması için yatırımcıyı yönlendirmek.
▪ Temel iş programını oluşturmak.
▪ Temel bütçeyi oluşturmak.
▪ Temel proje organizasyon şemasını oluşturmak.
▪ Temel risk analizlerini oluşturmak.
▪ İletişim prosedürlerini oluşturmak.
▪ Proje el kitabını oluşturmak.

TASARIM SÜRECİ

▪ Proje müellifleri seçim kriterlerini belirlemek.
▪ Yapılacak işle ilgili yetkin proje müelliflerinden teklif alıp, değerlendirerek İş Sahibi onayına sunmak.
▪ İş Sahibinin onayladığı proje müellifleriyle yönetmelik ve şartnamelere uygun sözleşmeler yapmak.
▪ Proje paydaşları arasında eşgüdüm ve bilgi akışını sağlamak.
▪ Çizimlerin İş Sahibi ihtiyaç programına uygun yapılmasını sağlamak.
▪ Çizimlerin ilgili teknik standart, şartname ve yönetmeliklere göre yapılmasını sağlamak.
▪ Projelerin bütçeye uygunluğunu incelemek.
▪ Değer mühendisliği çalışma ve analizlerinin yapılması.
▪ Proje tasarım süreci gelişmelerine yön verme toplantılarını düzenlemek.
▪ Tasarım paketlerinin ihale dosyası için eksiksiz hazırlanmasını sağlamak.
▪ Süre kontrolü yapmak.
▪ Süreçle ilgili düzenli raporlama yapmak.
▪ Risk yönetim programını hazırlamak.
▪ Yapı ruhsatının alınmasını sağlamak.
▪ Proje gruplarının inşaat sırasında, şantiye toplantılarına katılımını sağlamak.

İHALE SÜRECİ

▪ Alternatif ihale yöntemlerini değerlendirerek uygun ihale yönetimini belirlemek.
▪ İhale takvimini hazırlamak.
▪ İhale sürecini eksiksiz yönetmek.
▪ Uygun sözleşme türlerini belirlemek.
▪ Sözleşmeleri hazırlamak.
▪ Teknik şartnameleri hazırlamak.
▪ Birim fiyat tariflerini hazırlamak.
▪ Yüklenici önyeterlilik kriterlerini belirlemek.
▪ İsteklilerin yeterliliklerini değerlendirmek.
▪ İhale dosyalarının ve zeyilnamelerin koordinasyonunu sağlamak.
▪ İsteklilerle koordinasyon toplantılarını yapmak.
▪ İhale ile ilgili isteklilerden gelen soruların cevaplamak.
▪ İsteklilerin tekliflerini analiz etmek.
▪ Uygun teklifleri belirlemek.
▪ İhale sonucu ile ilgili değerlendirme ve raporları hazırlayarak İş Sahibine sunmak.
▪ Sözleşme dosyasını hazırlamak.
▪ Sözleşme toplantılarını yönetmek.
▪ Sözleşme eki olarak hazırlanacak evrakların (iş programı, nakit akış şeması, organizasyon şeması, teminat mektubu, iş sağlığı ve güvenliği planı, kalite kontrol planı) takip ve kontrolünü yapmak.
▪ Yükleniciye yer teslimi yapmak, bu konuda gerekli işlemleri takip etmek ve koordinasyonu sağlamak.

YAPIM DÖNEMİ

ŞANTİYE YÖNETİMİ

▪ Şantiye kuruluşunu yönlendirmek.
▪ Şantiye çalışma talimatlarını - çalışma kurallarını - oluşturmak.
▪ Şantiyede uygun personelin çalışmasını denetlenmek.
▪ Malzemelerin projeye uygunluğunu ve kalitesini denetlemek.
▪ Atölye imalatlarının atölyede denetlemek.
▪ Yapılan imalatların fen ve sanat kurallarına, sözleşme ve eklerine, ilgili yasa, yönetmelik ve teknik şartnamelere uygunluğunu sağlamak.
▪ Yapılan imalatlar ile ilgili düzenli rapor vermek.
▪ Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği tüzüğü esas alınarak iş güvenliğini denetlemek.
▪ Zaman yönetimi yapmak, iş programını güncelleyerek kontrol etmek.
▪ Maliyet kontrolü ve güncellemesi yapmak.
▪ Olası maliyet değişiklerini önceden İş Sahibine bildirmek ve onay almak.
▪ Değer mühendisliği çalışmaları ile ek maliyetleri önlemek, İş Sahibini sürprizlere karşı korumak.
▪ Risk yönetim planını güncellemek ve takibini yapmak.
▪ Sözleşme yönetimi yapmak, ortaya çıkabilecek problemlere çözüm getirmek.
▪ Aylık ilerleme raporlarını hazırlamak.
▪ Saha toplantılarını yönetmek.
▪ Gerekli aralıklarla yapılacak tüm toplantı, yazışma, bilgi notu, talimat ve tutanaklar hazırlamak.
▪ Çizimlerde yapılan her türlü değişikliğin çizim üzerine işlenmesini kontrol etmek ve ilgili imalatın bitimini takiben Yüklenici tarafından as-built çizimlerin yapılmasını sağlamak.
▪ Proje revizyonlarını sebep-sonuç ilişkisi içerisinde İş Sahibine bildirmek.
▪ Sistemlerin test ve devreye alınması sürecinde Yükleniciden garanti belgelerini almak ve İş Sahibi personeline bu belgeler ile cihazların kullanım kılavuzunu sağlamak. Yüklenicinin, İş Sahibinin teknik personeline eğitim vermesini sağlamak.
▪ Geçici ve kesin kabul işlemlerini düzenlemek ve kontrol etmek.
▪ Garanti süresi boyunca İş Sahibi ile Yüklenici arasında koordinasyonu sağlamak, garanti koşulları çerçevesinde Yüklenicilerin gerekli hizmetleri sunmalarını sağlamak.

YÜKLENİCİ YÖNETİMİ

▪ Yapım yöntemini incelemek ve tavsiyelerde bulunmak.
▪ Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak.
▪ Şantiye mobilizasyon planını oluşturulmasını sağlamak ve kontrol etmek.
▪ Şantiye trafik planını oluşturulmasını sağlamak ve kontrol etmek.
▪ Şantiye organizasyon şemasını oluşturulmasını sağlamak.
▪ Şantiye iş güvenliği planının oluşturulmasını sağlamak ve kontrol etmek.
▪ Kalite kontrol planının oluşturulmasını sağlamak ve kontrol etmek.
▪ Malzeme temin programının oluşturulmasını sağlamak ve izlemek.
▪ Nakit akış cetvellerini hazırlanmasını sağlamak.
▪ İş programının hazırlatmak, izlemek ve sapmalarda önlem almak, iş programındaki olası sapmaları önceden İş Sahibine bildirmek.
▪ Şantiye panosunun hazırlatılmasını sağlamak.
▪ Şantiye personelinin evrakların takibini yapmak.
▪ Değer mühendisliği çalışmalarının kontrolünü yapmak.
▪ Hakediş dosyalarının örnek çerçevesinde hazırlanmasını sağlamak.
▪ Hazırlanan hakedişleri kontrol edip onaylamak.
▪ Birim fiyat analizlerinin tahkikini yapmak.
▪ Yeni birim fiyatların uygunluğunu araştırarak İş Sahibi onayına sunmak.
▪ Değişiklik yönetimi yapmak, Yüklenici sözleşmesine göre talep edilen malzeme değişikliğine teknik uygunluğuna bakarak İşveren onayına sunmak.
▪ Kesin hesapları kontrol etmek ve onaylamak.

İLGİLİ İDARELERLE İLİŞKİLER

▪ İlgili idarelerin yetkilileriyle ilgili gerekli ilişkileri sürdürmek. (İlgili idareler ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun uyarınca gerekli ilişkileri sürdürmek)
▪ İlgili idareler ile görüşerek projenin imar koşulları ile ilgili alt yapısını oluşturmak.

İŞVERENLE İLİŞKİLER

▪ İş Sahibi hukuk işleriyle görüşerek projenin inşaat hukuku alt yapısını oluşturmak.
▪ İş Sahibi muhasebe sorumluları ile görüşerek projenin muhasebe hesap planı alt yapısını oluşturmak.